Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

myinspiration
19:22
4685 94a1 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viamefir mefir
myinspiration
19:22
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
19:22

joshpeck:

do you ever just realize that you’re not a good person

Reposted fromanananana anananana viamefir mefir
19:18
myinspiration
19:18
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
myinspiration
19:17
4305 f6d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
myinspiration
15:05
Reposted fromgranini granini vianotnow notnow
myinspiration
15:05
3596 afd8 500
Reposted fromnotnow notnow
myinspiration
15:05
3727 b34f 500
Reposted fromnotnow notnow
myinspiration
15:04
This GIF has won the internet.
Reposted fromgreensky greensky viafalkowska falkowska
myinspiration
14:51
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamefir mefir
myinspiration
14:49
7585 04d6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPaseroVirus PaseroVirus
14:49
5241 3501 500

laundrymen:

teen-tltan:

penispolice:

im so confused

every teenager goes through this phase, its just puberty.

myinspiration
14:48
9517 4950 500
Reposted fromrol rol viasophielaura sophielaura
myinspiration
14:12

blue-eyed-hanji:

dilfgod:

memewhore:

image
image

holy shit it got even better

myinspiration
14:11
Reposted frompl pl viaPaseroVirus PaseroVirus
myinspiration
14:09
stark issues
Reposted fromZombieGigolo ZombieGigolo viaPaseroVirus PaseroVirus
myinspiration
14:09
myinspiration
14:08
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
myinspiration
08:36
7770 89ad
Reposted fromscorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl